ПРОМОВИРАНО ОД ПРОЕКТОТ
ConsumersFORsustainability

СО ПРИДОНЕС НА

"Roadmap to Your Green Deal" http://www.sbch.org.mk/content/roadmap-your-green-deal е јавна дебата која во хибриден формат,преку социјалните медиуми,web страните на организаторите, во разговор со панелистите на 19 Ноември 2021 и преку презентациите на Форумот „Green Energy Day„ на 18 Декември 2021 http://www.sbch.org.mk/content/clean-energy-transition ќе придонесе за приближување и воспоставување на политиките на EU Green Deal во вашата заедница..

АГЕНДА

Петок 19 Ноември 2021
11.00 - 15.30 часот

Профили на панелистите на линкот >>>
http://sbch.org.mk/povici/roadmap-your-green-deal

Streaming VIDEO од настанот на 19 Ноември 2021 >>>
https://youtu.be/_ffgik9iWk4Панел I

Имплементација наевропските политики за Green Deal во локалните заедници и бизниси

Модертор
Претседател на Собранието на Стопанска Комора на мал бизнис

Панелист
Програмски Менаџер, ЕУ Делегација

Панелист
Технички координатор на PSEEP, Министерство за Финансии на РСМ

Панелист
Истражувач, ОПМ / CLEAR-X - Consumers Leading the EU’sEnergy Ambition Response

Панелист
Енергетски Менаџер
Алкалоид,AД
Панелист
Претседател, Организација на потрошувачите на Македонија

Панел II

Зелените социјални претпријатија како составен дел од транзицијата кон фер, зелени ициркуларни општества

Модертор
Програмски менаџер за одржлив развој, Здружение за социјални иновации "АРНО"

Панелист
Советник за развој на претприемничкиот екосистем
Германска агенција за меѓународна соработка ГИЗ – Канцеларија во Скопје/ Проект „ЕУ за економски раст“

Панелист
Претседател, Центар за климатски промени

Панелист
Програмски менаџер, Организација за домување и станари - ОДС

Панелист
Country representative, Young leaders in Energy and Sustainability - Europe

Панелист
President of Advisory Board
PrimePoint Partners

Панелист

Претседател, Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина „Биди  Зелен„

Панел III

Примери за зелени концепти / EcoCert за зелени општествено одговорни проекти и одржливи деловни практики во компании и организации

Модертор
Претседател, EUREM MK Alumni - Здружение на сертифицирани енергетски менаџери

Презентер
Facility Team leader, Aptiv Services Macedonia
Презентација:
Централен чилер за ладење на печки за лемење
Презентер
Монтинг Инженеринг
Презентација:
Примена на когенерација во индустриски објект за производство на челични конструкции

Презентер
Koro Company, Konimex
Презентација:
Инсталирање на 30,15KW соларни централи на покривот за сопствено производство на електрична енергија

Презентер
Презентација:
Оптимизација на компресорска постројка

Презентер
Одделение за енергетска ефикасност, ЖРЦМ Транспорт АД
Презентација:
Намалување и елиминирање на загубите во дистрибутивната мрежа на компримиран воздух и замена на компресор

Презентер
Logistics support, DMB Production
Презентација:
Пренамена на индустриска хала

Презентер
Проект координатор, Стопанска Комора на Мал Бизнис
Презентација:
Eco-En Cert зелена сертификација

АГЕНДА

Green Energy Day 2021
18 Декември 2021 г.
11.00 - 13.30 часот

Нацрт Агенда на следниот линк >>>
http://www.sbch.org.mk/content/clean-energy-transitionНАТПРЕВАР НА ИДЕИ 2.0

Дебатата „Road to Your Green Deal„ е отворена за секој заинтересиран кој може да учествува со поставување директно прашање до панелистите или со свој видео запис. Дебатата е континуирана, вирална ипреку социјалните медиуми се одвива пред за време и после настаните на 19 Ноември и 18 Декември 2021 г. Пријавете го вашиот придонес во дебатата преку формуларот даден на линкот: https://forms.gle/4sPpnHDed2Jb91mr5

ПРАШАЊА ЗА ПАНЕЛИСТИТЕ

Прашањaта испратете ги на e-mail info@sbch.org.mk со назначено, во subject, името на панелистот за кое се однесува прашањето. Погледнете ја комплетната листа на панелисти и повикот за НАТПРЕВАР НА ИДЕИ на линкот >>>http://sbch.org.mk/povici/roadmap-your-green-deal

ВИДЕО ЗАПИС

Видео запис , во времетраење од max. 3 min. подгответе го во формат дефиниран со Squiz Sun платформата https://squiz-sun-first-person-ideas-project.webflow.io/ - инструкции за подготовка на видеото на линкот https://youtu.be/BJQopW4HV6o Видео записот преку апликациите за трансфер на големи податочни фајлови испратете ни го на e-mail info@sbch.org.mk

Во видеото одговорете на следните три прашања:

- Како според вас би изгледало едно зелено претпријатие ?
- Кои еколошки проблеми во вашата заедница приоритетно би ги решиле и како ?
- Со кого би склучиле Green Deal за да спречите зголемување на глобалната температура ?


ПОВИК за „Road to Your Green Deal„ НАТПРЕВАР НА ИДЕИ на линкот >>>
http://sbch.org.mk/povici/roadmap-your-green-deal

Сите кои ќе постават прашања до нашите панелисти или ќе испратат видео запис со свои ставови и одговори на дадените прашања се воедно активни учесници на дебатата и ќе бидат во можност да се приклучат on-line на инфо сесијата „Green Business Certifications„ на 11 Декември 2021 г. http://sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

Услугите награѓанското општество и организациите за поддршка на бизнисот кон заедницата ибизнисот преку институционализирани форми ќе придонесат за воспоставувањепатоказ за Вашиот „зелен договор„ во вашата деловна организација, мал или голембизнис, вашата општина, локална заедница или вашата државна институција.

EUREM MK BEYOND 2020
Здружението заенергетска ефикасност EUREM MK претставува платформа за здружување наенергетските експерти, со цел заедничка изработка или учество во посложенипроекти кофинансирани од средства од фондовите на ЕУ наменети за нашата земјаили регионот или за учество во конзорциум од локални партнери во проекти одјавен интерес кои се реализираат со државни средства. http://www.sbch.org.mk/platformi/eurem-mk

CHANGE LEADERSHIP GROUP
Change LeadershipGroup е Think Tank платформа во Комората на поединци и организации коисподелуваат искуства и предлози за подобрување на општествените прилики прекупозитивни промени во деловната и организациска пракса, политики изаконодавство, персонални и општествени односи на поединци и групи. http://www.sbch.org.mk/platformi/change-leadership-group

SMARTDIGITALIZATION CLUSTER
Паметнатадигитализација ќе доведе до социјална дигитална трансформација - преземање напротоколите за административни и некреативни работни активности со вештачкаинтелигенција и користење на машинско учење за креирање социјална дигиталнатрансформација. http://www.sbch.org.mk/platformi/smart-digitalization-cluster

ECO-EN CERT
Eco-En Cert ешема за сертификација за енергетска ефикасност и животна средина со проценка одтрета страна на вашите деловни практики кои се однесуваат на заштеда наенергија, екологија и одржливост. Eco-En Cert е рејтинг систем за оценување назелени општествено одговорни проекти и деловни практики. Со четири можни нивоана сертификација (сертифицирано, сребрено, злато и платина), Eco-En Cert е доволнофлексибилен за да прифати широк спектар на зелени стратегии кои најдоброодговараат на опсегот и целите на одредени проекти и бизниси. http://www.sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

The European Commission's support for the production of thispublication does not constitute an endorsement of the contents, which reflectthe views only of the authors, and the Commission cannot be held responsiblefor any use which may be made of the information contained therein.

Стопанска коморана мал бизнис

бул.ЈанеСандански 113, 1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk

ESCO SUN Social Enterprise

ESCO SUN Social Enterprise will support projects in communities that will have an impact on environmental protection, reducing energy costs and improving the quality of life and work of households, business and public sector, and vulnerable individuals and groups in communities.

  • reconstruction projects in community buildings, facilities of local self-government and public administration - their reconstruction into the "Sustainable Energy Buildings" independent of fossil fuels and external power supply, minimal energy losses and no CO2 emissions (carbon free)

  • training of community institutions staff, local companies employees, residents of the community and vulnerable groups to gain skills for the realization of green projects

  • reinvest the profits back into the business and communities

SQUIZ SUN First Person Ideas

The Squiz Sun platform will guide clients to independently explore social issues in their specific social environment, while at the same time providing a range of social issues experiences that are international and affect all individuals on the planet equally.

SQUIZ SUN is the project where we are going to ask significant persons, genius persons, beautiful minds that will answer some questions – first person answers, first person ideas about the social issues in a form of the quiz or in the form of the funny questions which will give us a new perspective of resolving social issues nowadays in the world.

The Squiz Sun platform will allow clients to quickly gather new real-time data, compare data from their research to social needs or community issues, and enable them to select proposed solutions from community representatives. The Squiz Sun platform, compared to classic market research, will be a tool for customers to facilitate and accelerate the decision-making processes for developing new products and services and targeting the appropriate target group.

The human resources, marketing and public relations departments of commercial organizations and CSOs working on community projects will be able to use the Squiz SUN platform as a tool in researching social issues targeting their products or services.

SMART CITY Social Impact Ideas

In order to transform one urban place into the Smart City is necessary first to prepare platform for digitalization of the urban layers. Digitalization is not just building of net. It is related to the technology known as Internet of Things

New European Bauhaus

With the event on May 8, 2021. we contribute to the construction of the "New European Bauhaus" creative movement that brings the "European Green Deal" closer to the space where we live in cities, rural areas and locations in harmony with the natural environment and climate.

I part - Sustainable Architecture

  • sustainable building materials

  • interior design, interior, positioning of buildings, passive buildings

  • sustainable urbanism and architecture, rural sustainable agro buildings

II Part - Digitization and facility management

Hospitality Management System, Building Management System, Sustainable Energy System - Sustainable energy facilities

Green Coin

Green Coin is a platform its main goal is to raise public ecological awareness of the community.

At the beginning it’s planned to be simulation of recycling process and circular economy in which the main roll has waste. Through this simulation people should understand that the waste is not useless garbage but a value resource which if gets regular treatment it could be transformed into energy and decreased energy prices.

Besides financial incoming there will be also ecological advantages, the amount of CO2 and other harm gases will also decrease. Participants in this simulation will be awarded with Green Coin for their right moves and Carb community will increase through referral system. The value of Green Coin will rise regarding to installed Dynamic Price Modelling Concept. The more different users / investors are involved, the more Green Coin price will rise.

System is self-sustainable and incomings are going to be generated and percentage of it will be used as a rewords for the correct treatment of the waste and other percentage will be halted in the Fond for realization through which the simulation will become real project.